2002-aldain-austria-316143 2002-shawnn-tan-265187

Bescherming van persoonsgegevens

Pedicure Praktijk ProMari privacy policy
 

Pedicure Praktijk ProMari respecteert en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacy beleid geeft helder en transparant informatie over hoe ProMari omgaat met uw persoonsgegevens.

ProMari doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. ProMari houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat ProMari:

1.    Pedicure Praktijk ProMari uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

2.    Pedicure Praktijk ProMari zorgt voor verwerking van uw persoonsgegevens, deze blijven beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

3.    Pedicure Praktijk ProMari vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens en laten u een toestemmingsformulier tekenen.

4.    Pedicure Praktijk ProMari passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

5.    Pedicure Praktijk ProMari zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

6.   Pedicure Praktijk ProMari is de enige persoon die deze gegevens kan inzien en gebruiken.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ProMari de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam
Tussen voegsel
Achternaam
Meisjesnaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Gegevens over gezondheid
Naam huisarts of behandelend arts
BSN

Als uw pedicurepraktijk is ProMari verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact wenst op te nemen, kunt u mijn contactgegevens vinden op de ‘Contact’ pagina.

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl